CBD för Sömn: Vad säger Forskningen?

CBD för Sömn: Vad säger Forskningen?

Med den växande uppmärksamheten kring cannabidiol (CBD) och dess potentiella hälsofördelar har intresset för dess inverkan på sömn också ökat. Enligt en tvärsnittsstudie ledd av Moltke och Hindocha (2021), tar många användare av CBD till sig denna behandlingsform för att hantera självupplevd stress, ångest och sömnproblem. Studien, som inkluderade 387 deltagare, visade att de främsta skälen till CBD-användning var ångest (42,6%), sömnproblem (42,5%) och stress (37%). Deltagarna rapporterade att användningen av CBD var effektiv för stress, sömnproblem och ångest för de som använde det för dessa tillstånd.

Vad säger forskningen mer i detalj?

Ytterligare forskning bekräftar att CBD kan ha terapeutisk potential för behandling av insomnia. Babson, Sottile och Morabito (2017) granskade litteraturen kring cannabis och sömn upp till 2014 och fann preliminära bevis som stödjer användningen av CBD för behandling av insomnia. De fann även att delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) kan minska tiden det tar att somna, men kan försämra sömnkvaliteten på lång sikt.

En kritisk granskning av kliniska prövningar av Kuhathasan et al. (2019) analyserade användningen av cannabinoider för sömn och fann att många studier antydde att cannabinoider kunde förbättra sömnkvaliteten, minska sömnstörningar och minska tiden det tar att somna. Trots detta pekade de på flera begränsningar i befintlig forskning, såsom små urvalsstorlekar och att sömn ofta undersöktes som en sekundär utfallsmått i samband med en annan sjukdom.

Suraev et al. (2020) genomförde en systematisk översyn av cannabinoiders användning i hantering av sömnstörningar och fann att det finns otillräckliga bevis för att stödja rutinmässig klinisk användning av cannabinoidterapier för behandling av sömnstörningar. De noterade dock att preliminära bevis ger motivation för framtida randomiserade kontrollerade prövningar av cannabinoidterapier hos individer med sömnapné, insomnia, PTSD-relaterade mardrömmar, restless legs syndrom, REM-sömn beteendestörning och narkolepsi.

Dessa studier understryker vikten av ytterligare forskning för att förstå hur CBD och andra cannabinoider kan påverka sömn. Trots det preliminära beviset för dess effektivitet finns det ett tydligt behov av ytterligare undersökningar med större, noggrant kontrollerade och längre prövningar för att fullt ut utvärdera säkerheten och effektiviteten av cannabinoidbehandlingar för sömnstörningar.

Hur CBD Påverkar Ångest och Sömn?

Den växande forskningen kring cannabidiol (CBD) och dess inverkan på ångest och sömn har lett till intressanta upptäckter som kan förändra hur vi ser på naturliga behandlingsmetoder för dessa tillstånd. CBD, en icke-psykoaktiv komponent i cannabisplantan, har visat sig ha potentiella terapeutiska effekter för både ångestlindring och sömnförbättring.

En tvärsnittsstudie av Moltke och Hindocha (2021) undersökte användningen av CBD bland individer som upplever självperception av stress, ångest och sömnproblem. Deras forskning avslöjade att en betydande andel av deltagarna använde CBD för att hantera ångest (42,6%) och sömnproblem (42,5%), med många rapporterande positiva effekter på dessa tillstånd. Denna studie belyser hur individer vänder sig till CBD som en alternativ behandlingsmetod för att förbättra sin psykiska hälsa och sömnkvalitet.

Vidare granskade Babson, Sottile och Morabito (2017) litteraturen kring cannabis och dess effekter på sömn fram till 2014 och fann preliminära bevis som stöder användningen av CBD för behandling av insomnia. De belyste också delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) för dess förmåga att minska tiden det tar att somna, men noterade potentiella negativa effekter på långsiktig sömnkvalitet. Denna forskning pekar på CBD:s potential som ett säkert och effektivt alternativ för att hantera sömnproblem.

En kritisk granskning av kliniska prövningar av Kuhathasan et al. (2019) utforskade effekterna av cannabinoider på sömn, både subjektiva och objektiva mått. De upptäckte att många studier visade på en förbättring av sömnkvaliteten hos deltagare som behandlades med cannabinoider. Trots begränsningar i studierna, såsom små urvalsstorlekar och sömn som en sekundär utfallsmått, pekar resultaten på en lovande potential för cannabinoider, inklusive CBD, att bidra till bättre sömn.

Slutligen fokuserade en systematisk översyn av Suraev et al. (2020) på cannabinoidterapier i hantering av sömnstörningar och konstaterade att det fortfarande finns otillräckliga bevis för att stödja rutinmässig klinisk användning av dessa behandlingar. Dock framhävde de preliminära bevisen som stödjer ytterligare forskning, särskilt för tillstånd som sömnapné, insomnia och PTSD-relaterade mardrömmar.

Sammanfattningsvis pekar nuvarande forskning på att CBD har potential att minska ångest och förbättra sömnkvaliteten för många individer. Även om ytterligare, mer omfattande studier behövs för att fullständigt förstå dess effekter och mekanismer, erbjuder CBD ett hoppfullt alternativ för dem som söker naturliga lösningar på dessa utbredda hälsoproblem.

FAQ: CBD för Sömn

Hur fungerar CBD för att förbättra sömn?

CBD påverkar kroppens endokannabinoidsystem, som spelar en roll i att reglera en rad funktioner inklusive sömn, ångest och smärta. Forskning tyder på att CBD kan bidra till förbättrad sömnkvalitet genom att minska ångest och smärta, vilket är vanliga orsaker till sömnproblem.

Är det säkert att använda CBD för sömn?

CBD anses allmänt vara säkert för de flesta människor. Dock kan biverkningar som trötthet, diarré och förändringar i aptit eller vikt förekomma. Det är viktigt att diskutera användningen av CBD med en läkare, särskilt om du tar andra läkemedel.

Hur mycket CBD ska jag ta för sömn?

Doseringen av CBD kan variera beroende på individuella faktorer som vikt, ålder och den specifika orsaken till sömnproblemen. Många studier och användarrapporter tyder på att en lägre dos kan vara effektiv för att förbättra sömnkvaliteten, men det är bäst att börja med en låg dos och gradvis öka efter behov.

Hur lång tid tar det för CBD att verka för sömn?

Effekten av CBD på sömn kan variera mellan individer. Vissa kan känna av effekterna inom en timme, medan det för andra kan ta längre tid. Metoden för intag (t.ex. olja, kapslar, edibles) kan också påverka hur snabbt CBD börjar verka.

Kan jag bli beroende av CBD?

För närvarande finns det inga bevis som tyder på att CBD orsakar beroende eller missbruk. Tvärtom betraktas CBD som en icke-beroendeframkallande förening och ses som ett potentiellt alternativ för de som söker naturliga lösningar på sina sömnproblem.

Vilken form av CBD är bäst för sömn?

Det finns olika former av CBD-produkter, inklusive oljor, kapslar och edibles. Valet av form beror på personliga preferenser och hur snabbt du vill att CBD ska börja verka. Sublinguala oljor och tincturer kan ha en snabbare effekt jämfört med kapslar och edibles.

Referenser:

Moltke, J. & Hindocha, C. (2021) ‘Reasons for cannabidiol use: a cross-sectional study of CBD users, focusing on self-perceived stress, anxiety, and sleep problems’, Journal of Cannabis Research, 3, 5. Available at: https://link.springer.com/article/10.1186/S42238-021-00061-5] (Accessed: [1 april 2024]).

Babson, K.A., Sottile, J. & Morabito, D. (2017) ‘Cannabis, Cannabinoids, and Sleep: a Review of the Literature’, Current Psychiatry Reports, 19, 23. Available at: https://link.springer.com/article/10.1007/s11920-017-0775-9?s2=N1233600595_1683676809818895331] (Accessed: [2024-03-30]).

Kuhathasan, N., Dufort, A., MacKillop, J., Gottschalk, R., Minuzzi, L. & Frey, B.N. (2019) ‘The use of cannabinoids for sleep: A critical review on clinical trials’, Experimental and Clinical Psychopharmacology, 27(4), 383–401. Available at: https://doi.org/10.1037/pha0000285 (Accessed: [2024-03-30]).

Suraev, A.S., Marshall, N.S., Vandrey, R., McCartney, D., Benson, M.J., McGregor, I.S., Grunstein, R.R. & Hoyos, C.M. (2020) ‘Cannabinoid therapies in the management of sleep disorders: A systematic review of preclinical and clinical studies’, Sleep Medicine Reviews, [Artikelnummer]. Available at: https://doi.org/10.1016/j.smrv.2020.101339 (Accessed: [2024-03-30]).


Lite kort om mig själv

Jag är den som kallas CBD Snubben av mina närmaste vänner. Namnet kommer ifrån när jag började testa olika CBD oljor eftersom jag inte kunde hitta några tillförlitliga recensioner online. Efterhand som jag utforskade mer och delade mina erfarenheter, började jag prata allt mer om CBD med mina kompisar, och därav uppstod smeknamnet CBD Snubben.

Lämna en kommentar